DOI: https://doi.org/10.34013/barista.v4i1

Published: 2017-06-25

DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.130
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.131

PENGARUH EXPERIENTAL MARKETING TERHADAP LOYALITAS TAMU DI HOTEL SAVOY HOMANN BIDAKARA

Endah Fitriyani, Endah Trihayuningtyas, Violetta Simatupang

24-38

DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.132
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.133
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.134
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.135
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.136
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.137
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.138
DOI : https://doi.org/10.34013/barista.v4i1.139